Třídění, kontrola 
a úprava dílů a výrobků

Důraz je kladen na rychlost reakce na zadání a profesionální provedení zakázky v souladu s normami ISO.

Kontaktujte nás

Zkušenosti

Každý pracovník podílející se na provedení zakázky prochází celou řadou školení, které jsou zaměřeny na bezpečnost a organizaci práce. Znalosti a dodržování stanovených pravidel jsou průběžně ověřovány, doplňovány a případně obnovovány.

Realizaci zakázek řídí zkušení mistři. Ti zajišťují komunikaci s kontaktní osobou zákazníka, seznamují pracovníky s postupem provádění zakázky, zajišťují dohled a průběžnou kontrolu kvality a vedou záznamy o průběhu zakázky.

Vybavení

Kvalita

Jsme vybaveni běžným nářadím, disponujeme ale také soustruhy, frézkami, vrtačkami a bruskami s příslušným nářadím. Méně obvyklé pomůcky, nářadí nebo speciální stroje či měřidla zajišťujeme po dohodě se zákazníkem nebo příjemcem služby.

Jsme rovněž vybaveni digitální technikou, umožňující prostřednictvím elektronické pošty operativně projednávat případné změny a problémy vyžadující vizuální konfrontaci.
V našich provozovnách jsou profesionálně vybudovaná pracoviště, včetně oddělených pracovišť pro vyfukování a čištění tlakovým vzduchem.

V provozovně Hořovice je rovněž vybudováno ESD pracoviště pro zpracování dílů a výrobků citlivých na elektrostatický výboj (v případě nutnosti jsme schopni okamžitě toto pracoviště vytvořit i v ostatních našich provozovnách).

Kontaktujte nás

Máte zájem o nabízenou službu? Chtěli byste se na něco zeptat? 
Kontaktujte nás a my vám rádi poradíme.
Kontaktujte nás

Podmínky realizace zakázky

Zakázka je realizována v souladu s podmínkami realizace zakázky a zadáním uvedeným písemně ve formuláři Zadání – specifikací zakázky (FM 03 – 003).

Dobré upravené či vytříděné díly budou označeny z vnější strany na každém balení průvodkou zelené barvy, na které je uvedeno číslo zakázky Sortteam s. r. o., název, číslo dílu zákazníka, stručný popis provedeného úkonu, množství, datum uvolnění, podpis a identifikační razítko pracovníka provádějícího uvolnění.
Pokud není dohodnuto jinak, doba reakce 4 pracovníků na vzdálenost do 50 km od sídla firmy je 2 hod, do 100 km 3 hod, do 150 km 4 hod.
Zákazník ručí za aktuálnost a správnost poskytnuté dokumentace vzorků a příloh.
V rámci zajištění principu FIFO při realizaci zakázky zákazník určuje, v jakém pořadí mají být jednotlivá balení zpracována a to buď očíslováním nebo seznámením pracovníků Sortteam s odlišením jednotlivých výrobních dávek ve svých dokumentech.
V případě práce v prostorách zákazníka zajišťuje zákazník vhodné podmínky pro realizaci zakázky. Tzn. osvětlené, dostatečně temperované prostory, popř. pracovní stoly.
Není-li v Zadání – specifikaci zakázky (FM 03 – 003) v kolonce „specifické požadavky zákazníka“ zákazníkem požadováno jinak, jsou díly při předání zákazníkovi po realizaci zakázky označeny již popsaným způsobem.

Průvodky jsou vyplněny v českém jazyce při práci v ČR nebo anglickém jazyce při práci v zahraničí.

Jsou-li předmětem zadání díly s dokumentační povinností (D díl – 15 let archivace) a požaduje-li zákazník
s dokumenty o zakázce takto nakládat, uvede tuto skutečnost v Zadání – specifikaci zakázky (FM 03 – 003)
v kolonce „specifické požadavky zákazníka“.
Fa Sortteam s. r. o. nepožaduje po svých drobných dodavatelích (dopravci, dodavatelé pracovních sil) certifikaci dle ISO 9001 2000.
Zákazník je o výsledku třídění a úprav informován po ukončení zakázky prostřednictvím zprávy o provedení zakázky (FM 03 – 004) v komunikačním jazyce (AJ, NJ, ČJ) zákazníka. Průběžné informace o výsledcích třídění a úprav poskytujeme na vyžádání (telefonicky, fax, e-mail).
Podmínky realizace zakázky pozbývají platnost, pokud je jejich obsah změněn ujednáním jiné smlouvy mezi zákazníkem a fa Sortteam.
Sortteam s.r.o.
Ul. Sklenářská 795/2, Hořovice 268 01
Personální agentura
Pražská 346/33, 268 01 Hořovice
Chráněná pracovní dílna
Zámecká 1466/5, 268 01 Hořovice
Výrobní a skladové prostory
Vyšehradská 1348/4 Nové Město, 128 00 Praha 2
© 2021 Všechna práva vyhrazena | Sortteam s.r.o. | Praha | Hořovice